อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ KPRUControl เพื่อการให้บริการและการจัดการเรียนการสอน : สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ KPRUControl เพื่อการให้บริการและการจัดการเรียนการสอน  ให้กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 12 3,283 Share


นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl การประชุมวิชาการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl การประชุมวิชาการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 1 2,714 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียนและเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียนและเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ณ หอประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 2 15,691 Share


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเว็บไชต์ KPRUControl เพื่องานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

อบรมการติดตั้ง และใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ KPRUControl ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทยงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเว็บไชต์ สร้างช่องทางที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 2,701 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร